لیست آخرین مقالات

ردیف عنوان مقاله نوع مقاله سال وضعیت
1 Content Analysis of Cloudy Years Novel پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC 2017 تائید شده
2 Symbols Attributes in the Allegorical Roles of Animals in Kalila wa Dimna پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC 2017 تائید شده
3 بررسی و مقایسة ارکان یا عناصر اجباری جمله در زبان فارسی و عربی مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها 2016 تائید شده
4 Taking Revenge in Ancient Iran (A case study of Shahnemeh Ferdowsi) پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC 2014 تائید شده
5 Judgments and Challenges in Traditional Justice and Judicial System پذیرفته شده در مجلات علمی و پژوهشی 2013 تائید شده
6 Magameh revelation origins in Arabic and international literature پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC 2013 تائید شده
7 The Study of Prohibition of Discrimination in the Convention of the Elimination of Discrimination Against Women in the Context of Azarbayjani Oral Litrature پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC 2013 تائید شده
8 طنـز و شگـردهـای بیـان آن در اشعار جامـی پذیرفته شده در مجلات علمی و پژوهشی 1399 تائید شده
9 بررسي مصاديق رفاه و تأمين اجتماعي در شاهنامة فردوسي پذیرفته شده در مجلات علمی و پژوهشی 1399 تائید شده
10 جغرافیا و چشم انداز فرهنگی ایوان مدائن پذیرفته شده در مجلات علمی و پژوهشی 1399 تائید شده