چکیده :

هدف از پزوهش حاضر بررسی وضعیت سلامت روانی جانبازان قطع عضو استان مازندران بوده است .

کلید واژگان :

سلامت روانی - جانبازان قطع عضو



ارزش ریالی : 90000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک