چکیده :

سابقه و هدف: با توجه به جایگاه ویژه خانواده‌درمانی و نقش سازنده تولیدات علمی آن به ‌منظور مدیریت و برنامه‌ریزی در این حوزه و تعیین الویت‌های پژوهشی، آگاهی از وضعیت تولیدات علمی نمایه شده کشورها در نمایه‌ نامه‌های معتبر بین‌المللی نیز ضروری است. لذا هدف مقاله حاضر، بررسی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه خانواده درمانی در پایگاه اسکوپوس طی سال‌های 2015-1974 بوده است. مواد و روش‌ها: این تحقیق، به شیوه علم سنجی انجام و اطلاعات آن، با استفاده از بخش جست‌وجوی پیشرفته پایگاه اسکوپوس انجام شده است. برای تحلیل داده ­ها از آمار توصیفی گرد آوری شده است. به‌منظور شناسایی مجلات دارای شاخص اچ بالا، از بخش متریکس در پژوهشگر گوگل استفاده گردید. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد، پژوهشگران با وابستگی سازمانی دانشگاه‌های آزاد اسلامی، بیشترین میزان تولیدات علمی را در این زمینه داشته‌اند. همچنین در فاصله سال‌های 1975 تا 1999 هیچ نوع مدرکی از سوی پژوهشگران ایرانی در حوزه خانواده درمانی در پایگاه اسکوپوس ثبت نشده است. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که روند تولیدات علمی در حوزه خانواده درمانی در سال 2015، رو به تنزل داشته است، بنابراین پژوهشگران ایرانی در این حوزه باید تلاش بیشتری برای انتشار تولیدات علمی داشته باشند و مجلات فارسی زبان داخل کشور که در حوزه خانواده درمانی نسبت به انتشار مقاله اقدام می‌کنند، باید مقالات مجلات خود را در پایگاه‌های استنادی نظیر اسکوپوس، گوگل اسکولار، ابسکو و سایر پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط ثبت کنند.

کلید واژگان :

پایگاه اسکوپوس، تولیدات علمی، خانواده درمانی، علم‌سنجیارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک