چکیده :

ازدواج با محارم یکی از مباحثی است که در میان آداب و رسوم اجتماعی ایران باستان، و به ویژه آیین زردشتی، مورد بررسی بسیاری از پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است. بحث بر سر رواج این آیین در میان ایرانیان و یا عدم روایی آن، تحقیقات و بررسی های چشمگیری را در پی داشته است. آن چه در این میان مغفول مانده و به نظر می¬رسد کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد، باورها و آداب و رسوم دینی و مناسک مذهبی ایرانیان باستان و باورها و اعتقادات آنان نسبت به آیین ابتدایی توتم پرستی است که نشانه¬های باورمندی به آن هم در متون زردشتی و هم در شاهنامۀ فردوسی دیده می¬شود. این آیین که در میان غالب جوامع ابتدایی به چشم می خورد، بنا بر نظر صاحب¬نظران، توجیهی برای منع ازدواج با محارم و شیوع ازدواج با بیگانگان در جامعه است. در این پژوهش كوشيديم تا: الف) نظریه های پژوهشگران در زمینۀ ازدواج با محارم در ایران زردشتی مورد بررسی قرار بگیرد. ب) با توجه به نشانه هایی که در متون زردشتی و شاهنامۀ فردوسی دیده می شود، توتم پرستی و باور ایرانیان باستان به این آیین کهن نشان داده شود. ج) با توجه به نظریات صاحب تمی، منع ازدواج با محارم و شیوع برون همسری در ایران باستان توجیه گردد.

کلید واژگان :

خویدوده (درون همسری)، آیین زردشتی، توتم پرستی، برون‌همسری، شاهنامۀارزش ریالی : 90000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک