چکیده :

هدف اين پژوهش شناخت سبك رهبري مورد استفاده مديران آموزشكده هاي فني و حرفه اي و تاثير آن بر بهره وري آموزشكده ها مي باشد. این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوري داده‌ها از نوع تحقيقات توصيفي- پيمايشي است. جامعه آماري آن را مدیران و كاركنان آموزشي شاغل در آموزشکده های فنی و حرفه ای دولتی و غیر دولتی استان تهران تشكيل مي دهد و نمونه آماري شامل 9 نفر مدیر كه به روش سرشماري و 119 نفر كاركنان آموزشي است كه به روش تصادفي ساده از ميان مدرسين آموزشكده¬ها انتخاب شده اند. جمع آوري داده ها با استفاده از روش ميداني انجام گرديد. به اين منظور از پرسشنامه رند سيپ براي اندازه گيري خلاقيت مديران و از پرسشنامه اچيو براي اندازه گيري بهره¬وري و از پرسشنامه چند عاملي رهبري (MLQ) براي اندازه گيري سبك رهبری استفاده گرديد. نتايج پژوهش نشان مي¬دهد كه بین مولفه های سبک رهبری مدیران با بهره وری کارکنان در مجموع ارتباط معنی داري وجود دارد. رابطه بین ادراک کارکنان از سبک رهبری مدیران با بهره وری نیز در مجموع معنی دار است و این به آن معنی است که ادراک آنان از رفتار مدیران خود بر رفتار خود آنان اثر دارد. اما نکته قابل توجه اینست که بنا بر آنچه تحلیل داده های پژوهش نشان می دهد میان خلاقیت مدیران با بهره وری کارکنان رابطه معنی داری مشاهده نمی شود.

کلید واژگان :

سبک رهبری، بهره وری، خلاقیت، آموزشکده فنیارزش ریالی : 90000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک