چکیده :

با در نظر گرفتن رشد صنعت توریسم در دنیا و قرارگیری آن بعد از درآمد های نفتی وتاثیر آن بر توسعه اقتصادوجامعه به نظر می رسد یکی از راهکارهای توسعه اقتصاد ،مطالعه و سرمایه گذاری در این بخش می باشد.استان همدان با داشتن پیشینه تاریخی و موقعیت مناسب جغرافیایی وتوانمندی های فراوان درگردشگری دارد،که متاسفانه درصد بسیار اندکی از این توانایی امروزه مورد استفاده است.هدف از این پژوهش بررسی پتانسیل ها وپیشنهاد راهکارهایی در بهره برداری از این توانمندی ها می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی –تحلیلی ایست و با هدف کاربردی دنبال می شود .اطلاعات جمع آوری شده برمبنای مطالعات کتابخانه ایی و میدانی ایست.آنچه در نتیجه این واکاوی بدست آمد توانمندی های بالفعل و بالقوه استان همدان دربسیاری از زمینه های گردشگری می باشد و بنظر می رسد با برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت دراین زمینه ،گردشگری همدان قابلیت ارتقا، به عنوان یکی پایگاه های گردشگری کشور را دارا می باشد،که این مهم جز با بستر سازی مناسب فرهنگی،تقویت زیرساخت های شهری ،الگو برداری ازپروژه های موفق توریسم در دنیاو....میسرنمی باشد

کلید واژگان :

گردشگری،استان همدان، توریسم تاریخی، توریسم ورزشی، توریسم درمانیارزش ریالی : 90000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک