چکیده :

مقاله حاضر به بررسی ابعاد آسیب زای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در میان جوانان شهر کرمانشاه می پردازد روش انجام تحقیق، کمی پیمایشی می‌باشد. گستردگی جامعه آماری یکی از دلایل استفاده از روش پیمایشی بوده است و اطلاعات مربوط به هرکدام از متغیرها به روش میدانی جمع‌آوری‌شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه جوانان 15 تا 35 ساله شهر کرمانشاه تشکیل می‌دهند؛ که بر اساس سرشماری سال 1390، 341652 نفر هستند. برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده‌شده است که با سطح دقت 0.05، 270 نفر برآورد شده است که از جوانان شهر کرمانشاه گرفته‌شده است. نتایج تحقیق بیان می­کند، بنا بر اعتقاد پاسخگویان این مطالعه، در یک مقیاس 5 نمره‌ای، ابعاد آسیب زای (مدگرایی، تنش های خانوادگی، کم‌رنگ شدن ارزش‌های دینی، بحران هویت و دوستی های آسیب‌پذیر ) متأثر از شبکه‌های اجتماعی مجازی، در حد متوسط و بالاتر وجود دارد. همچنین نتایج آزمون فرضیات نشان می‌دهد که همه فرضیات پژوهش با سطح اطمینان 99 درصد تأییدشده است به این معنی که ارتباط معناداری قوی بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و متغیرها و عامل‌های وابسته که در بالا مطرح شد وجود دارد.

کلید واژگان :

ابعاد آسیب زا، اینترنت، شبکه اجتماعی مجازی، جوانان، شهر کرمانشاه



ارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک