چکیده :

در ساليان اخير چهرة جديدي از قدرت در عرصه تعامل ميان كشورها پديدار شده كه انديشه و تفكر جامعه را مورد تهاجم خود قرار داده است، با توجه به اينكه جبهة اصلي جنگ نرم در داخل كشور، فضاي دانشگاه مي¬باشد، نقش اساتيد و دانشجويان به عنوان فرماندهان جنگ و افسران جوان حايز اهميت مي¬باشد. اساتيد دانشگاه مي¬توانند ادراك مناسب از وضعيت موجود را به دانشجويان منتقل و اتكا به بصيرت، ايمان و تقواي ديني و صيانت از جوهرة ايماني و بنيان¬هاي فكري و روحي را از الزامات مقابله با دشمن معرفي نمايند. بنابراین هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی و الویت¬بندی مؤلفه¬های قدرت نرم در دانشگاه¬ می¬باشد. برای دستیابی به این هدف از از روش مدل فازی VIKOR استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد که «رعایت اخلاق حرفه¬ای در دانشگاه» نسبت به سایر مؤلفه¬های قدرت نرم در دانشگاه¬ها از اهمیت بیشتری برخوردار هست و «طرح کاروان راهیان نور دانشگاهی» نسبت به یازده مؤلفه¬ی قدرت نرم از اهمیت پایین¬تری برخوردار هست. همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در معیار؛ «توليد علم و دانش»، دانشگاه تبریز نیز در معیار؛ «الگوسازي در دانشگاه بر اساس آموزه¬هاي ديني»، و دانشگاه پیام¬نور در معیارهای؛ «خدامحوري» و «ولايت¬مداری اساتید» نسبت به سایر مؤلفه¬های 11گانه¬ی قدرت نرم وضعیت خوبی دارد. در نهایت «دانشگاه آزاد اسلامی» از لحاظ دارا بودن مؤلفه¬های یازده¬گانه قدرت نرم در جایگاه نخست و «دانشگاه تبریز»، «پیام نور» و «علمی کاربردی» به ترتیب در جایگاه¬های بعدی قرار دارند.

کلید واژگان :

قدرت نرم، فرهنگ، اخلاق حرفه ای، هوش اخلاقی، خدا محوري، ولايت مداري، جنبش نرم افزاریارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک