چکیده :

سابقه و هدف: اخلاق در آموزه های دینی جایگاه رفیعی دارد و امروزه شاهد توجه به اخلاق در رفتارهای مصرف کننده هستیم. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل گر تعصب مذهبی بر قصد رفتار اخلاقی مصرف کنندگان، به انجام رسیده است. روش کار: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمرة تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار دارد. جامعة آماری تمامی مصرف کنندگان مواد غذایی شهر اصفهان در پاییز و زمستان سال 1395 بودند. با توجه به حجم جامعة نامحدود، از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده شد؛ بنابراین، حجم نمونة آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و در نظر گرفتن سطح خطای 07 / 0 ، 196 نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسش نامة استاندارد بود که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 852 / 0 محاسبه و تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده هایِ جمع آوری شده از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در این پژوهش همة موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافتهها: نتایج پژوهش حاکی از این است که نگرش؛ هنجارهای ذهنی، اخلاقی و توصیفی و همچنین کنترل رفتاری ادراک شده بر قصد رفتار اخلاقی تأثیر معنی داری داشت و در نهایت نیز نقش تعدیل گر تعصب مذهبی تأیید شد. نتیجهگیری: بر اساس یافتهها میتوان گفت با وجود اینکه جامعة ایران جامعه ای مذهبی است؛ مصرفکنندگان، فارغ از هرگونه گرایش و تعصب مذهبی، به رفتار اخلاقی گرایش دارند و این مسئله بیشتر ریشه در هنجارهای حاکم بر فرد دارد. در این زمینه، بررسی و فهم هنجارهای حاکم در تغییر الگوی رفتار اخلاقی مصرف کنندگان اهمیت بسیاری دارد.

کلید واژگان :

اخلاقیات رفتار مصرفکننده مذهبارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک