چکیده :

آوای کارکنان دانشی یکی از موضوعات مهمی است که در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است، اما شواهدی که نشاندهنده مکانیسمهای مختلف آوا به شکل جامع و یکپارچه باشد وجود ندارد؛ بنابراین، هدف از انجام این پژوهش ارائه الگوی آوای کارکنان دانشی در شرکت گاز شیراز است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، کیفی از نوع نظریه دادهبنیاد است. جامعه مورد پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و کارکنان شرکت گاز شیراز است. گردآوری دادهها از طریق نمونهگیری هدفمند و گلوله برفی با 51 نفر از خبرگان با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و برای تحلیل دادهها از نرمافزار اطلس تی 8 استفاده شده است. سرانجام، در مرحله کدگذاری انتخابی 55 مقوله نهایی و 44 کد انتخاب شد. برای اطمینان از روایی و پایایی پژوهش، یافتهها به تأیید مصاحبهشوندگان رسید. نتایج پژوهش نشان داد مهمترین مؤلفههای آوای کارکنان دانشی در دو سطح سازمانی )مدیریت، ارتباطات، جو و محیط آوایی، ویژگیهای شغل، منابع انسانی، ساختار سازمانی( و سطح فردی )انگیزه، شخصیت، گروه و تیم( قرار میگیرد. مهمترین عامل در سطح سازمانی، مدیریت و در سطح فردی، انگیزه است درنهایت مدل آوای کارکنان دانشی ترسیم شد.

کلید واژگان :

آوای کارکنان، کارکنان دانشی، آوای کارکنان دانشی، شرکت گاز شیرازارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک