چکیده :

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر اشتراکگذاری دانش در سازمان پست و مخابرات شهر شیراز میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان پست و مخابرات شهر شیراز به تعداد 210 نفر بوده است. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفادهشده است ، که با توجه به تعداد جامعه، حجم نمونه موردنیاز پژوهش 132 نفر تعیین شده است. از آنجائی که این تحقیق در یک ارگان واقعی صورت گرفته است و از نتایج آن میتوان بهصورت عملی استفاده کرد این تحقیق از نوع هدف کاربردی و ازنظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار میگیرد که بیشترین جمعآوری دادهها از طریق پرسشنامه با متغیرهای اشتراکگذاری دانش و توانمندسازی حاصلشده است که از پرسشنامه استاندارد استفادهشده است. جهت بررسی روایی از روایی سازه و پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.799 تائید شد. جهت تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده از نرمافزار اسمارت پی ال اس استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که توانمندسازی کارکنان بر اشتراکگذاری دانش در سازمان پست و مخابرات شهر شیراز دانش تاثیر معنیدار دارد .

کلید واژگان :

توانمندسازی-اشتراکگذاری دانش- سازمان پست و مخابراتارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک