چکیده :

تحقيق حاضر با هدف فراهم آوردن اطلاعاتي در مورد ویژگی‌های تغذيه‌اي ماهي بليزم (Barbus lacerta)در رودخانه بی‌بی سیدان سمیرم در استان اصفهان، به اجرا درآمد. بدين منظور، در فاصله ماه‌هاي مرداد 1389 لغايت تير 1390، تعداد 445 قطعه ماهي توسط تور پره، تور گوشگير و پرتابي صيد و روي يخ به آزمايشگاه شيلات منتقل گرديد. نتايج اين تحقيق نشان داد که اختلاف ميانگين فاکتور يا ضريب وضعيت (CF) در برخي از ماه‌هاي نمونه‌برداري، معني‌داري بوده است (P<0.05). متوسط طول روده (RLG) براي تمام نمونه‌ها و در طول سال 007/0 ± 967/0به‌دست آمد. همچنين، مقايسه ميانگين‌هاي اين شاخص در گروه‌هاي طولي مختلف اختلاف معني‌داري را بين آنها نشان داد .(P<0.05) مقايسه ميانگين شاخص تهي بودن دستگاه گوارش (VI) در برخي ماه‌ها و بين نر و ماده، اختلاف معني‌داري را نشان داد (P<0.05). مقايسه ميانگين‌هاي شاخص شدت تغذيه (GI) در ماهيان ماده و نيز کل ماهيان مورد مطالعه در ماه‌هاي مختلف تفاوت معني‌داري را نشان نداد (P>0.05)، اما در نرها اختلاف آماري معني‌داري در برخي ماه‌ها مشاهده شد .(P<0.05) بنابراين، مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه اين ماهي يك ماهي نسبتاً‌ پرخور با رژيم غذايي همه‌چيزخواري ولي متمايل به گوشتخواري (عمدتاً تغذيه از حشرات آبزي) است و با تغذيه مداوم در طول سال مي‌باشد.

کلید واژگان :

بلیزم، فاکتور وضعیت، طول نسبي روده، ‌شاخص تهي بودن لوله گوارش، كپورماهيانارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک