چکیده :

هدف پژوهش بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود حرمت خود در زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر بود. این پژوهش مطالعه¬ای آزمایشی، دو گروهی و سه مرحله¬ای است که بر روی 30 زن مبتلا به بیماری عروق کرونر که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند، انجام شد.گروه آزمایش طی 8 جلسه 2ساعته، هفته¬ای یک جلسه به مدت 2 ماه به صورت گروهی تحت مداخله درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده¬ها مقیاس حرمت خود روزنبرگ بود. به منظور دستیابی به نتایج از تحلیل کوواریانس استفاده شد. شرکت-کنندگان در این پژوهش قبل، بعد و در دوره پیگیری به کمک مقیاس حرمت خود مورد بررسی قرار گرفتند. یافته¬های پژوهش نشان داد درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود میزان حرمت خود بیماران، تأثیر معنی¬داری داشته است. این نتایج در مرحله پیگیری نیز حفظ گردید. یافته¬ها از اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش حرمت خود زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر حمایت می¬کند، بنابراین می¬توان نتیجه گرفت که روش فوق موجب بهبود حرمت خود زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر شده است.

کلید واژگان :

ذهن آگاهی ، حرمت خود، زنان مبتلا به بیماری عروق کرونرارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک