چکیده :

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير آموزش برنامه جرأتورزي بر ميزان تفكر انتقادي(خلاقيت، بالندگي، تعهد) در دانشآموزان دختر پايه دوم دوره متوسطه اول شهر خرمآباد انجام گرفت. روش: طرح پژوهش به شيوه نيمهآزمايشي و از نوع پيشآزمون- پسآزمون و پيگيري با گروه گواه بود. جامعه آماري شامل كليه دانشآموزان دختر پايه دوم دوره متوسطه اول شهر خرمآباد در 1394 بود. حجم نمونه به تعداد 44 نفر( 22 نفر گروه آزمايش و 22 نفر گروه - سال تحصيلي 95 گواه) با استفاده از روش تصادفي خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب شد. ابزار اندازهگيري در اين پژوهش، پرسشنامه تفكر انتقادي ريكتس ( 2003 ) بود. گروه آزمايش تحت آموزش برنامه جرأت- ورزي قرار گرفت. بعد از اتمام جلسات آموزشي، از هر دو گروه آزمايش و گواه پسآزمون و مجدداً دو ماه بعد، از هر دو دو گروه پيگيري به عمل آمد. دادهها با استفاده از آزمون آماري تحليل كوواريانس چندمتغيري با كمك نرمافزار 19spss-مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافتهها: نتايج پژوهش نشان داد كه آموزش برنامه جرأتورزي بهطور كلي بر تفكر تأثير داشت ولي ( p<0/ و از بين خردهمؤلفههاي آن، بر بالندگي و تعهد ( 001 ( p<0/ انتقادي( 001 بر خرده مؤلفه خلاقيت تأثير نداشت. اين نتايج در مرحله پيگيري نيز حفظ شد. نتيجهگيري: آموزش برنامه جرأتورزي موجب افزايش تفكر انتقادي دانشآموزان ميشود.

کلید واژگان :

برنامه جرأتورزي، تفكر انتقادي، دانشآموزان.ارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک