چکیده :

هدف: هستی‌شناسی‌ها‌‌‌‌‌ ابزارهای پرکاربرد در سازماندهی دانش در بستر وب معنایی هستند. هستی‌شناسی‌ها برای موضوع‌‌‌های مختلف نیاز به گسترش‌ دارند. مقاله حاضر گسترش‌هایی را معرفی و بررسی‌ می‌کند که برای الگوی مرجع مفهومی سیداک ارائه شده است. روش: کلیدواژه‌هایExtension و CIDOC-CRM را در موتورهای جستجو و پایگاه‌های گوگل اسکالر، ساینس دایرکت، امرالد، ابسکو، و ریسرچ‌گیت جستجو کردیم و بیش از 50 مقاله یافتیم و چکیده‌های آنها را مرور کردیم. از میان آنها 21 مقاله را با الگوی مرجع مفهومی سیداک مرتبط یافتیم و مرور کردیم. یافته‌ها: رسماً 14 گسترش برای الگوی مرجع مفهومی سیداک تابه‌حال ارائه شده است. هر گسترش به فراخور نیاز حوزه‌های موضوعی، به معرفی رده‌ها و ویژگی‌های آنها پرداخته است. برخی گسترش‌ها افزون بر الگوی سیداک، از گسترش‌های دیگر نیز استفاده کرده‌اند. بیشترین کاربرد را گسترش الگوی سی.آر.ام.اس.سی.آی. داشته است. بیشترین گسترش‌ها هم‌‌‌‌‌ در موضوع باستان‌شناسی بوده است. از لحاظ روش‌شناسی، همه گسترش‌ها با روش هماهنگ‌سازی و مطابقت‌دادن مفاهیم حوزه‌‌های موضوعی با الگوی سیداک انجام شده است. نتیجه‌گیری: نیاز به گسترش‌های موضوعی برای الگوی مرجع مفهومی سیداک همچنان وجود دارد و می‌تواند به غنی‌تر‌شدن مجموعه‌های داده‌ای در وب معنایی بیانجامد.

کلید واژگان :

الگوی مرجع مفهومی سیداک، هستی‌شناسی، گسترش الگوهای هستی‌شناختی، باستان­شناسیارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک