چکیده :

بیان مسئله: شاهنامه طهماسبی نسخه خطی نفیسی از شاهنامه فردوسی است که متعلق به قرن دهم میلادی است. این نسخه شامل 258 نگاره از افسانه‌ها، اسطوره‌ها، اشعاری حماسی و داستان‌های شاهنامه در 1200 صفحه است كه توسط برجسته‌ترین نقاشان و خوشنویسان عصر صفویه مصور شده است. نگاره‌های شاهنامه طهماسبی به لحاظ هنری، از ارزش بالایی برخوردارند. نقوش تزئینی بسیاری در این نگاره‌ها به کار رفته است. نقوش تزئینی هندسی از بارزترین و عمده‌ترین این نقش‌ها محسوب می‌شوند. نگاره خواب دیدن ضحاک یکی از نگاره‌های شاهنامه طهماسبی است كه نقوش هندسی تزئینی بسیار زیادی در ترکیب‌بندی‌های متنوع و زیبایی در آن دیده می‌شود. جایگاه مهم نقوش تزئینی هندسی در تزئینات هنر اسلامی و به ویژه هنر نگارگری ضرورت انجام پژوهش حاضر را ایجاد نموده است. اينكه بيشترين ميزان تكرار نقش‌هاي هندسي‌ در اين نگاره كدام است؟ سؤالي است كه در اين تحقيق به آن پاسخ داده مي‌شود. هدف: اهداف شناسایی کمی و کیفی نقوش تزئینی و هندسی نگاره خواب دیدن ضحاک به عنوان سندي از اسناد مهم بصري ايراني. روش پژوهش: اطلاعات این پژوهش از منابع کتابخانه‌ای و اسناد تاريخي است كه با رویکرد كيفي و به شيوه توصیفی- تحلیلی ارائه شده است. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد كه 26 ترکیب هندسی در نگاره خواب دیدن ضحاک، شاهنامه طهماسبی وجود دارد این ترکیب‌ها از 19 نوع نقش هندسی تشکیل شده‌اند. در این بین نقوش هندسی، شش‌ضلعی منتظم و شمسه شش به ترتیب بیشترین ميزان تکرار را در نگاره مورد مطالعه داشته‌اند.

کلید واژگان :

نقاشی ایرانی، نقوش هندسی، نگارة خواب دیدن ضحاک، شاهنامه طهماسبیارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک