چکیده :

این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی و مولفه های آن با عملکرد شغلی معلمان دوره متوسطه شهرستان اصلاندوز صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان دوره متوسطه شهرستان اصلاندوز در سال تحصیلی 92-93 به تعداد 70 نفر بودند که به روش کل شماری به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ و عملکرد شغلی پاترسون استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t تک متغیره و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش همزمان استفاده گردید و داده ها با استفاده از نرم افزار 20SPSS تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج به دست آمده نشان داد بین هوش معنوی و مولفه های آن با عملکرد شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مولفه های هوش معنوی قادرند میزان 2/71 در صد از عملکرد شغلی معلمان را پیش بینی کنند؛ بنابراین می توان گفت که هوش معنوی نقش مهمی را در عملکرد شغلی معلمان بازی می کند.

کلید واژگان :

هوش معنوی ، عملکرد شغلی ، معلمان دبیرستان ، شهرستان اصلاندوزارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک