چکیده :

امروزه از بزرگترین معضلاتی که برنامه ریزان شهری با آن دست و پنجه نرم میکنند، مساله آلودگی هواست که همواره تردد مسافران برون و درون شهری را با مشکل مواجه میکند و به تدریج بازارهای شهری را از رونق خارج کرده و نرم های معمول را برهم میزند. در در کنار بسیاری از عوامل موثر در این امر، نقش انرزی های مصرفی بسیار حائز اهمیت می باشد که در این میان سوخت های فسیلی تاثیر بیشتری را در تولید دی اکسید کربن دارند. و در مقابل آن انرژی های تجدیدپذیر آنچنان از این ویژگی برخوردار نیستند.چرا که دارای پتانسیلی برای کاهش انتشار دی اکسید کربن و افزایش امنیت عرضه¬ انرژی است. علی¬رغم پتانسیل این انرژی¬ها برای کاهش انتشار دی اکسید کربن، مخارج صرف شده برروی تحقیق، توسعه انرژی¬های تجدیدپذیر (RERD)، به عنوان درصدی از مجموع هزینه های صرف شده دولتی در بخش تحقیق، توسعه کل انرژی (ERD)، دراغلب کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مقدار کمی است. توجه شایانی را در بر نمگیرد. این مساله هر روز سیمای مطلوب شهرها را زشت تر می سازد. و سفرهای شهری را مختل می سازد. و در بلند مدت توسعه پایدار را مختل می سازد، چرا که از سویی فعالیت های اقتصادی و از سویی بلای جان زیست محیط می شود . این مقاله رابطه¬ی بین انتشار دی اکسید کربن سرانه و هزینه¬های تحقیق، توسعه انرژی¬های تجدیدپذیر و تحقیق، توسعه و کل انرژی¬ها را بررسی می¬کند. و تاثیر آن را بر توسعه پایدار بررسی می کند.به همین منظور در این مقاله از یک الگوی اقتصاد سنجی برای تحلیل انتشار سرانه دی اکسید کربن برای هر سال در طی سال¬های 1389-1378 برای چهار کشور ایران، ترکیه، آلمان و ایتالیا استفاده شده است. با انجام آزمون فیشر- لیمر و آزمون هاسمن،مشخص می¬شود که روش داده¬های تابلویی اثرات ثابت روش مناسب¬تری برای تخمین مدل است.و در نهایت برداشت شد که هزینه-های تحقیق و توسعه در انرژ¬ی¬های تجدیدپذیر اثر منفی و معنی داری بر روی انتشار دی اکسید کربن دارد. که این اثر بزرگتر از اثر منفی هزینه¬های تحقیق، توسعه در کل انرژی¬ها بر روی انتشار دی اکسید کربن است. و این امر می تواند رشد و پویایی بیش از پیش بازارهای شهری را فراهم سازد و هم جهت با توسعه پایدار در بعد اقتصادی آن پیش برود

کلید واژگان :

توسعه پایدار، انرژیهای تجدیدپذیر، هزینه های تحقیق، توسعه ، دی اکسید کربن. بازارهای شهریارزش ریالی : 40000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک