چکیده :

شناسایی فرصت میتواند به مثابه یک فرآیند باشد همچنین کشف فرصت ها در سطح گروهی انجام نمیشود. چیزی که مطالعه ی کارآفرینی را از دیگر مباحث اقتصادی و یا مدیریتی متفاوت میسازد، بررسی نقش فرد در تشخیص فرصت های کارآفرینی است. عوامل فردی موثر بر شناسایی فرصت را میتوان به دو دسته تقسیم نمود که دسته اول عوامل تحت کنترل که شامل شبکه اجتماعی، تجربه، انگیزش، دانش و غیره و دسته دوم عوامل غیرقابل کنترل که شامل شخصیت، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و غیره میباشد. در این مقاله که به روش توصیفی تجمیع شده است سعی بر بسط مفاهیم مطرح شده است تا نگاهی متفاوت به موضوع داشته باشیم.

کلید واژگان :

فرصت، فرایند، تشخیص فرصت، عوامل کنترلیارزش ریالی : 40000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک