چکیده :

جاهلیت در معنای خاص به دوره قبل از ظهور اسلام در عربستان یعنی دوره بتپرستی گفته میشود. عصری که به دلیل ویژگیها و احوال عرب آن دوره، مانند بت پرستی، خرافات، خرید و فروش زنان، زنده به گور کردن فرزند، برهنگی، جنگ و خونریزی و بسیاری از سنتهای غلط و فرهنگ ناپسند، عصر جاهلیت نام گرفت. بررسیها نشان میدهد که پس از گذشت هزاروچهارصد سال می توان ردپای همان فرهنگِ جاهلی رادر دنیای امروز پیدا کرد. جاهلیت فرهنگی در عصر حاضر با لباس دیگر و به شکل مدرن، با ابعاد گسترده تری نسبت به عصر جاهلیت بروز پیدا کرده است. طبق مطالعات انجام شده عوامل متعددی سبب بروز جاهلیت فرهنگی مدرن شده است، از جمله مهمترین عوامل جاهلیت زا در عصر حاضر می توان به تسلیم نشدن در برابر احکام الهی، عدم شناخت و معرفت نسبت به امام عصر )ع(، حاکمیت هوای نفس، علم باوری افراطی، ترویج خرافات، تهاجم فرهنگی و شبکههای مجازی اشاره کرد. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به این سوال است که در آموزههای دینی چه راه کارهایی برای برون رفت از جاهلیت فرهنگی ارائه شده است؟

کلید واژگان :

جاهلیت، جاهلیت در قرآن، جاهلیت مدرن، فرهنگارزش ریالی : 40000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک