چکیده :

بازياب ديناميكي ولتاژ (DVR) یکی از تجهيزات جبرانسازي ولتاژ می¬باشد.کیفیت ولتاژ تزریقی این تجهیز به کیفیت ولتاژ لینک DC و نوع مدولاسیون سیستم کنترل آن بستگی دارد. از آرایه فتوولتائیک می¬توان برای ذخیره¬ساز لینک DC این تجهیز استفاده نمود. برای افزایش ولتاژ خروجی آرایه فتوولتائیک به سطح ولتاژ DC مورد نیاز از یک چاپر بوست معمولی استفاده می-گردد که به علت داشتن رایپل بالای ولتاژ، موجب کاهش کیفیت ولتاژ جبرانساز می¬گردد. استفاده از چاپرهایی با طرح مناسب نظیر Interleave، می¬تواند علاوه بر افزایش ولتاژ آرایه فتوولتاییک، رایپل ولتاژ لینک DC و درنتیجه محتوای هارمونیکی ولتاژ تزریقی توسط جبرانساز را نیز کاهش دهد. همچنین بکارگیری مدولاسیون پهنای پالس مناسب در سیستم کنترل این تجهیز نیز می¬تواند در کاهش محتوای هارمونیکی و بهبود کیفیت ولتاژ موثر باشد. در اين مقاله، برای کاهش اعوجاج هارمونيكي كل (THD) ولتاژ تزریقی جبرانساز و درنتیجه بهبود کیفیت ولتاژ بار، از مبدل بوست Interleave در لینک DC جبرانساز و از مدولاسیون هیسترزیس در ساختار طرح کنترلی این جبرانساز ترکیبی استفاده می¬شود و نتایج حاصل از شبیه¬سازی سیستم پیشنهادی با نتایج حاصل از جبرانساز ترکیبی مبتنی بر مبدل بوست معمولی و مدولاسیون سینوسی مقایسه می¬شود. شبیه¬سازی¬ها با بهره-گیری از نرم¬افزار Matlab/Simulink انجام می¬شود.

کلید واژگان :

کیفیت توان، آرایه فتوولتاییک (PV)، مبدلInterleave ، مدولاسیون هیسترزیس، بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR)ارزش ریالی : 50000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک