چکیده :

مطالعه حاضر به تاثیر توانایی نوآوری فناورانه سبز بر رقابت پذیری شرکت با تأکید بر نقش میانجی تمایز محصول پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش را تمام شرکت های فعال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شهر اراک تشکیل می دهند، چرا که توجه به ملاحظات زیست محیطی در صنایعی که در ارتباط مستقیم با محیط زیست قرار دارند از اهمیتی دوچندان برخوردار است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش علّی می­باشد. در این راستا ضمن مرور بر ادبیات موضوع و استفاده از منابع کتابخانه­ای، محقق از پرسشنامه­ ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده کرده است. فرضیات این پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم ­افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج در پایان حاکی از تاثیر مثبت توانایی نوآوری فناورانه سبز بر متغیرهای (رقابت پذیری شرکت و تمایز محصول) و همچنین تاثیر منفی تمایز محصول بر رقابت پذیری شرکت می­باشد.

کلید واژگان :

نوآوری فناورانه سبز، رقابت پذیری شرکت، تمایز محصول.ارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک