چکیده :

بیان مسئله : فضای كنوني جامعه، بسياری از دروس كارگاهي و آزمایشگاهي در برخي رشته های دانشگاهي و تحصيلي را به سمت وسوی آموزش الكترونيكي سوق داده، ولي چالشهای بسياری را با خود در امر آموزش و بخصوص یادگيری وارتباطات مجازی دانش آموزان و دانشجویان همراه داشته است. با توجه به اینكه آموزش الكترونيكي در بسياری از دروس تئوری در برخي رشته ها و دانشگاهها از سالهای قبل رایج بوده، ولي امروزه ماهيت آموزش الكترونيكي، لزوم بررسي دقيق عوامل مؤثر بر یادگيری و شيوه های آموزشي مؤثر را با تأكيد بر سيستمهای مدیریت آموزش الكترونيكي، كلاسهای مجازی فعاليتهای كلاسي مجازی و ... ، را می طلبد. با این حال مسائل اینچنيني همواره نقدهایي را به آموزش الكترونيكي و مجازی در بسترها و رویكردهای مختلف وارد نموده است. لذا هدف پژوهش حاضر معرفي برخي از روشهای یادگيری مؤثر در برخي دروس و بررسي نظام آموزش الكترونيكي در رشته های كارگاهي دروس هنری بوده که به عوامل مؤثر به رویكردهای مختلف در این زمينه پرداخته و با رویكردی آسيب شناسانه در این فضا، چالشهای موجود و پيش رو را واكاوی نموده است. این پژوهش به روش توصيفي-تحليلي و تحليل محتوای موضوعات مرتبط، با پيش بيني احتمالات آتي در این محور، پرداخته است و از مطالعات اسنادی وكتابخانه ای بهره برده است. یافته ها حاکی از این است که در نظام آموزش الكترونيكي بار اصلي بر قسمت یادگيری است نه الكترونيک، این تحليل ميتواند زمينهساز برنامه ریزی مناسب و متناسب با شيوه آموزشي و یادگيری مؤثر باشد. برخي ظرفيتها و شيوههای آموزشي پيشنهادی در نحوه امتحان یا شروع كلاسهای درس در سطح كشور وجود دارد كه در قسمت پيشنهادها ذكر شده است.

کلید واژگان :

آسيبشناسي، نظام آموزش الكترونيک(مجازی)، برنامههای درسي كارگاهي و عملي، رشته های هنری، آموزش و یادگيری.ارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک