چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی آموزش گروه درمانی معنوي- مذهبی با تأکید بر ارزشهاي اخلاقی و تأثیر آن بر خوشبینی تحصیلی دانشآموزان انجام گرفت. مطالعه حاضر به شیوه نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون- پسآزمون و پیگیري با گروه گواه بود. جامعه آماري این پژوهش، شامل کلیه دانشآموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه دوم استان 1394 بود. حجم نمونه به تعداد 50 نفر( 25 نفر گروه آزمایش و 25 نفر - کرمانشاه شهر کنگاور در سال تحصیلی 95 گروه گواه) با استفاده از روش تصادفی خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب گردید و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه به مدت 2 ساعت، تحت آموزش گروه درمانی معنوي – مذهبی قرار گرفت و گروه گواه بدون دریافت هیچ آموزشی در لیست انتظار قرار گرفت. بعد از اتمام جلسات آموزشی، از هر دو گروه آزمایش و گواه، پسآزمون و مجدداً 1 ماه بعد آموزش، پیگیري به عمل آمد. نتایج پژوهش نشان داد آموزش گروه درمانی معنوي- مذهبی با تأکید بر ارزشهاي اخلاقی بر خوشبینی تحصیلی دانشآموزان تأثیر دارد. این نتایج در مرحله پیگیري نیز حفظ گردید. باتوجه به تأثیر آموزش گروه درمانی معنوي- مذهبی با تأکید بر ارزشهاي اخلاقی بر خوشبینی تحصیلی دانشآموزان و تداوم اثر آن، بهکارگیري آموزههاي اسلامی به عنوان یک اصل در برنامهریزي آموزشی دانشآموزان کاملاً ضروري مینماید.

کلید واژگان :

گروه درمانی معنوي- مذهبی با تأکید بر ارزشها اخلاقی، خوشبینی تحصیلی، دانشآموزانارزش ریالی : 40000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک