چکیده :

نانولوله‌های کربن دارای خواص فوق‌العاده مکانیکی، گرمایی و الکتریکی می‌باشند. رزین‌های اپوکسی نیز دارای خواص مکانیکی خوبی هستند که برای تقویت آنها از نانولوله‌های کربن استفاده می‌شود. در این مقاله رفتار شکست نانوکامپوزیت اپوکسی/نانولوله کربن با استفاده از تحلیل المان محدود چند‌مقیاسه کلی-محلی مورد بررسی قرار گرفته است. نانوکامپوزیت در مقیاس نانو به صورت المان حجمی نماینده (RVE) مدل شده و اثر کایرالیتی و شعاع نانولوله بر ضریب شدت تنش آن بررسی شده است. نتایج نشان داد RVE با نانولوله‌های دارای طول و شعاع ثابت و کایرالیتی مختلف، ضرایب شدت تنش متفاوتی دارند و با افزایش شعاع نانولوله ضریب شدت تنش کاهش می‌یابد. شبیه‌سازی چند‌مقیاسه از ابعاد ماکرو به نانو یا بالعکس روشی کارآمد برای بررسی رفتار شکست نانوکامپوزیت‌ها می باشد.

کلید واژگان :

نانولوله کربن، نانوکامپوزیت، روش چندمقیاسه، المان محدود، کایرالیتیارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک