چکیده :

این تحقيق با هدف بررسی ارتباط بین سبکهای تصمیم گیری مربیان با میزان رضایتمندی بازیکنان لیگ بسکتبال دانش آموزی مازندران در سال 1394 انجام شده است. روش انجام پژوهش از نوع همبستگی میباشد. نمونه آماری در این پژوهش شامل 120 نفر از ورزشکاران پسر حاضر در لیگ بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه سبک تصمیم گیری اسکات و بروس و اسميت و پرسشنامه رضایتمندی ورزشکاران چلادوراي و ريمر بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از ضریب همبستگی اسپیرمن با از نرم افزارهای SPSS22 استفاده شد. نتایج نشان داد بین سبکهای تصمیم گیری مربیان و رضایتمندی ورزشکاران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مربیان میتوانند با توجه به میزان رضایت بازیکنان از تصمیمات اتخاذ شده قبل، نسبت به تصمیم گیری های بعدی خود در قبال دانش آموزان ورزشکار اقدام نمایند.

کلید واژگان :

سبک¬های تصمیم گیری، رضايتمندی، لیگ بسکتبال، دانش آموزانارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک