چکیده :

این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر ویژگیهای شخصیتی مدیران با تعادل کار و زندگی با استفاده از روش تحقیق توصیفی و به شیوه پیمایشی می باشد. لذا در این راستا از بین مدیران و کارمندان سازمان های خصوصی استان کردستان تعداد 144 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی در دسترس انتخاب گردید.که از این تعداد 128 پرسشنامه تکمیل و پاسخ داده شد. اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از پرسشنامه خود ارزیابی جاج و همکاران 2003 و سمیک و همکاران 2010، پرسشنامه اعتماد لوین و کراس 2004 و کمپر و همکاران 2011 2007، و همچنین پرسشنامه تعادل کار و زندگی محقق ساخته گردآوری شده است. روایی محتوایی براساس تحلیل عاملی (KMO) و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. جهت نیل به اهداف تحقیق ازآزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون و آزمون رتبه بندی فریدمن بهره گرفته شده است.

کلید واژگان :

ویژگی های شخصیتی، مدیران ، تعادل کار و زندگی.ارزش ریالی : 30000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک