چکیده :

این تحقیق به¬منظور بررسی تأثیر تیمار ازن بر خواص نوری خمیرکاغذOCC انجام ¬شد. پس از خمیرکاغذسازی، خمیرکاغذ با غلظت 10% جهت استفاده در تیمار ازن آبگیری و درون کیسه¬های پلاستیکی جمع¬آوری و نگهداری شد. جهت تولید ازن از دستگاه ازن ژنراتور مدل SS2 ساخت شرکت شمیم شریف استفاده شد. پس از افزودن خمیرکاغذ داخل راکتور در چهار سطح 0، 1/0، 5/0، و 9/0 درصد، ازن اضافه شد. این عمل تا زمانی ادامه داشت که ازن به¬طور کامل مصرف شد. پس از تیمار ازن خمیرکاغذ جمع¬آوری شده و کاغذهای دست¬ساز 127 گرمی ساخته شد و در نهایت خواص نوری كاغذهاي ساخته‌شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد خواص نوری دارای تفاوت معنی¬دار می¬باشد و با انجام تیمار ازن خواص نوری از جمله ماتی و روشنی، به¬ترتیب 6/0، کاهش و 9/2 درصد افزایش یافت.

کلید واژگان :

تیمار ازن، ماتی، روشنی، خمیر کاغذ OCC.ارزش ریالی : 30000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک