چکیده :

امروزه کتابداران پي به مزاياي برخورداري از وب سايت کتابخانه اي برده اند و در صدد آن برآمده اند تا اطلاعات و خدمات کتابخانه هاي خود را از اين طريق ارائه نمايند. از اين رو، در جهان کنوني شکوه و سودمندي هر کتابخانه را با وب سايت آن مي سنجند و هر چه وب سايت کتابخانه کاربرمدارتر باشد قابليت استفاده از آن بيشتر خواهد بود. از جانب ديگر، هر کتابخانه بسته به نوع خود (عمومي, دانشگاهي، ملي, و تخصصي) بايستي نکات متفاوتي را در طراحي وب سايت خود در نظر داشته باشد. در طراحي وب سايت کتابخانه هاي دانشگاهي بايستي از اصول ويژه اي بهره جست. اين مقاله بر آن است تا با بيان اصول طراحي وب سايت کتابخانه هاي تخصصي، نحوه شمول اين اصول را در وب سايت يک کتابخانه تخصصي ذکر نمايد. از مهمترين عواملي که در طراحي وب سايت يک کتابخانه تخصصي بايد در نظر داشت مي توان به تعيين اهداف وب سايت، چگونگي مشخص نمودن مراجعه کنندگان هدف، و انجام طراحي وب سايت اشاره نمود. در پايان نکاتي چند درباره چگونگي ارزيابي و سنجش وب سايت کتابخانه هاي تخصصي ذکر شده است.

کلید واژگان :

وب سايت، کتابخانه هاي دانشگاهي، طراحي وب سايت , قابليت استفادهارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک