چکیده :

خانواده اولین وکوچکترین واحد اجتماعی است که شخصیت فرزندان در آن شکل می گیرد وشالوده هویت آنان پایه ریزی می شود .محیط خانواده مهمترین و بادوام ترین عاملی است که در تکامل رشدعاطفی و شخصیت افراد نقش دارد و چگونگی رفتار با محیط ،عکس العملهای عاطفی ،نگرشها ،اعتقادات و ارزشهای فرد را رقم می زند. اگر چه شخصیت افراد و واکنشهای عاطفی و روانی آنها در سنین مختلف و در مراحل رشد ، تکامل یافته و دستخوش تغیراتی می شود ولی تاثیرات اولیه محیط خانواده ، چار چوب اولیه شخصیت افراد را بنا می نهد. بنابراین ارتقاء سلامت روانی و عاطفی یکی از مولفه های مهمی است که در کانون خانواده باید مورد توجه قرار گیرد.بهداشت روان از ويژگى‏هاى زندگى سالم مى‏باشد و براى دست‏يابى به آن، اصولى مطرح است كه ايجاد روابط صميمانه اجتماعى از مهم‏ترين آنها به شمار مى‏رود.اين پژوهش قصد دارد تا آثار برخورد صميمانه در خلال انواع روابط اجتماعى را بر سلامت روان با بررسى دو ديدگاه اسلام و روان‏شناسى معرفى كند. از اين‏رو، به تطبيق يافته‏هاى علمى با آيات و احاديث در اين زمينه پرداخته است.پس از بررسى‏ها به دست آمد كه برقرارى روابط بر پايه محبت، سبب مى‏شود تا آثارى همچون نشاط، آرامش، احساس امنيت، اميد و عزت نفس در زندگى افراد نمود پيدا كند كه همگى در بالا بردن سطح سلامت روانى جامعه نقش بسزايى دارند. نكته مورد توجه در اين مقاله، اثبات دو سويه بودن آثار ايجاد شده براى طرفين رابطه مى‏باشد و اين از ويژگى‏هاى منحصر به فرد اين اصل است.

کلید واژگان :

روابط اجتماعى، بهداشت روان، نشاط، آرامش، امنيت.ارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک