چکیده :

فرآیند الکترواسپری یک جریان دوفازی است و گاز اطراف به عنوان فاز دوم بر این فرآیند تاثیر می‌گذارد. در تحقیق حاضر با استفاده از رویکردی عددی مبتنی بر توسعه یک حل‌گر در محیط نرم افزار متن‌باز اپن‌فوم به بررسی تاثیر گازهای مختلف بر الکترواسپری پرداخته شده است. در این تحقیق شبیه‌سازی‌ها در دبی حجمی ورودی mLh-1 2/6، پتانسیل‌ الکتریکی V 5500، آب به عنوان فاز مایع و برای گازهای مختلف صورت گرفت. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد با تغییر گاز اندازه ریزقطرات، طول مخروط- جت و شکل پروفیل مایع دچار تغییر می‌گردند. این تاثیر نقش تغییر گاز را بر اساس تغییر در خواص فیزیکی گاز به عنوان فاز دوم روشن می¬سازد که از طریق معادلات حاکم، زمینه¬ی اثربخشی خود را بر شرایط جریان مایع دیکته می¬کند.

کلید واژگان :

الکترواسپری، پتانسیل الکتریکی، شبیه‌سازی عددیارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک