چکیده :

این پژوهش با هدف مطالعه رابطه سبکهای انگیزشی و خود تنظیمی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه انجام گرفت .برای بررسی هدف مورد نظر پژوهشی به روش کاربردی - همبستگی انجام شد جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کرج بودند و جهت نمونه گیری از چهار ناحیه آموزش و پرورش کرج 4 مدرسه انتخاب شد (2 مدرسه پسرانه و 2 مدرسه دخترانه ) و از هر مدرسه 25 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. بنابراین حجم نمونه 100 نفر و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود .جهت گردآوری اطلاعات از 2 پرسشنامه سبک های انگیزشی AMS و خودتنظیمی تحصیلی بوفارد که هر دو پرسشنامه استاندارد هستند و روایی و پایایی هر یک از آنها بارها مورد آزمون و تایید قرار گرفته است استفاده شد. نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل با نرم افزار spss ویرایش 18 نشان داد که :فرضیه تایید شد و ارتباط معنی داری بین سبک های انگیزشی و خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان وجود دارد.

کلید واژگان :

سبکهای انگیزشی ، خود تنظیمی تحصیلی، دانش آموزان، مقطع متوسطهارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک