چکیده :

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و پویایی محیطی بر نوآوری دوسوتوان در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سازمانهای تابعه می باشد. تحقیق حاضر بر حسب هدف، از نوع کاربردی است. همچنین از نظر روش توصیفی پیمایشی با رویکرد علی میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران است که متشکل از سی شرکت هلدینگ تابعه انتخابی بودند. از هر یک از سی شرکت انتخاب شده 4 نفر از مدیران اصلی انتحاب گردید بنابراین تعداد کل جامعه آماری 121 نفر میباشند. با توجه به حجم جامعه آماری، برای تعیین تعداد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد، بنابراین 11 نفر از کارکنان سازمان های انتخاب شده به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری دادهها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته (برگرفته از مقاله بیس سوتو آکوستا، پوپا، مارتینز کونسا، 2018 ) بود. روش این تحقیق به صورت سرشماری کامل بوده است. جهت تحلیل دادهها، از نرم افزارهای SPSS و SMART PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که توانایی فناوری اطلاعات به طور مثبت با ابعاد نوآوری ارتباط دارد، قابلیت مدیریت دانش به طور مثبت با ابعاد نوآوری ارتباط دارد، پویایی محیطی به طور مثبت با ابعاد نوآوری ارتباط دارد، نوآوری دوسوتوان با عملکرد شرکت ارتباط مثبت دارد و پویایی محیطی باعث تقویت تاثیر مثبت نوآوری دوسوتوان بر عملکرد شرکت می شود.

کلید واژگان :

مدیریت دانش، پویایی محیطی ، نوآوری دوسوتوان ، فناوری اطلاعات.ارزش ریالی : 30000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک