چکیده :

هدف اصلی این پژوهش چگونگي اجراي بهسازی و نوسازی بافت فرسوده در راستاي توسعه پایدار بوده است. بافت های فرسوده شهری از پتانسیل های بالقوه فراوانی در ظرفیت سازی برای افزایش شدت بهره وری از اراضی شهری و توسعه درون زا برخوردارند. در این پژوهش محدوده اطراف راه آهن شهر قائم شهر از محدوده 5 بافت فرسوده شهر مورد مطالعه بوده است. این محدوده تقریبا نزدیک به یک سوم از کل جمعیت بافت فرسوده قائم شهر را در خود جای داده است. وجود راه آهن و فرسودگی های محله موجب کاهش کیفیت شهری در این محله شده است. به همین خاطر در طول زمان با روند چشمگیری از جمعیت ساکن در آن کاسته شده است. با مهاجرت ساكنان بومی و قدیمی محله، ارزشهای غنی فرهنگی رفته رفته به فراموشی سپرده شده و احساس تعلق به خانه، محله و شهر كم رنگ شد. همین امر موجب ایجاد وضعیت نامطلوب اجتماعی و فرهنگی در سطح محله و گسست اجتماعی در سطح شهر شده است. نتایج حاصل از بررسی های اقتصادی محله اطراف راه آهن نشان می دهد که این محله وضع اقتصادی مطلوبی ندارد. بررسی ساختار شغلی محله نیز نشان می دهد که درصد زیادی از شاغلین و ساکنین آن را كارگران ساده تشكیل می دهد ، این امر موید وضعیت بد اقتصادی در محدوده اطراف راه آهن است که بر اساس نگرش سوم رو كیرد تقاضا محور، بر فرسودگی این محله دامن می زند . ریشه این وضعیت نامطلوب اقتصادی محله را می توان در فرسودگی بافت محله جستجو کرد؛ زیرا فرسودگی کالبدی و کارکردی محله موجب مهاجرت ساکنان اصیل و با درآمد بالای محله و جایگزینی اقشار کم درآمد، به دلیل پایین بودن قیمت ملک و اجاره ها شد؛ به همين خاطر کم کم نوعی گسست اقتصادی بین این محله و سایر نقاط شهر به بار آمد.

کلید واژگان :

بهسازی، بافت فرسوده ، راه آهن در قائمشهر ، رویکرد پایداریارزش ریالی : 30000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک