چکیده :

امروز بافت های فرسوده شهری ، که عنوان کلی برای مجموعه بافت هایی است که هر یک به نوعی از فرم یا عملکرد مطلوب و مورد انتظار گروه های ذی نفوذ و ذینفع به دور هستند ، به سبب تاثیری که به عنوان حوزه هایی نامطلوب در نقشه ذهنی شهروندان دارند ، جزئی غیر قابل انکار از فرم و منظر شهری به حساب می آیند. در سال های اخیر ، شهرها در اثر توسعه ی بدون برنامه و بی توجه به مولفه های کیفی و هویتی در شهر دچار سردرگمی و بیگانگی با گذشته و هویت خود شده اند .توجه به الگوها ، شاخص های بومی و فرهنگی و جهان بینی مردم یکی از مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر هویت مند ساختن شهرها و تمایز آنها از یکدیگر می باشد .از اصلی ترین وظایف مدیران و مسئوالن شهری در تهیه برنامه ها و طرح های توسعه ی شهر بهره گیری از ارزش های اصیل فرهنگ ایرانی ، روز آمد نمودن تجارب معماری و شهرسازی تمدن ایرانی اسالمی- و بومی کردن آنها متناسب با بستر ، اقلیم و سایر ویژگی های فرهنگی و اجتماعی در جهت شاخص سازی ، خودکفایی و هویت مند نمودن شهرها از یکدیگر می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی – تحلیلی است ، پس از جمع آوری اطالعات میدانی که با استفاده از ابزار پرسشنامه تکمیل شده ، با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون T تک نمونه ای اقدام به تحلیل روابط بین متغیرها و استفاده شده است و همچنین برای نمایش نتایج داده های تحلیلی و توصیفی از نرم افزار Gis و Excel استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد ، بنابراین ناحیه1 مطلوبترین ناحیه به لحاظ شاخصهای اجتماعی- کالبدی و تمایل به بهسازی ونوسازی بافت فرسوده می باشد.و در رتبه بعدی ناحیه 3 بعد ناحیه2ودرنهایت ناحیه 4 رتبه بندی می شوند. در این تحقیق درنهایت به یک اجماع نظر و یک میزان مشارکت مطلوب در اقدامات بهسازی – نوسازی با حفظ هویت محالت و میراث ارزشمند رسیدیم که رتبه مطلوب از آن ناحیه 1یک باشد.

کلید واژگان :

هویت بخشی ، بافت های فرسوده ، منطقه )1 )شهر ساریارزش ریالی : 30000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک