چکیده :

سیمای شهر گویای فرهنگ و نگرش مردم آن شهر است. معیار فرهنگی، سلیقه شخصی، تفکر و امکانات نهادهای اجتماعی در یک شهر تعیین کننده نمای ظاهری شهری و بالطبع طراحی شهری است. طراحی شهری از یک سو، باید حداقل خدمات و امکانات شهری را به طور یکسان در اختیار کلیه شهروندان قرار دهد؛ از سوی دیگر، تنوع و امکان انتخاب جایگرین متفاوت را برای گروه های مختلف شهری فراهم آورد بحث سیمای شهر جای خاصی را در مطالعات و طراحی های شهری به خود اختصاص می دهد . معنویت همان عنصر گمشده که دنیای معاصر به دنبال زنده کردن آن است و معماری قدسی به عنوان یکی از حاملهای اصلی هنر معنوی داری جایگاه شاخص و کارکرد مؤثر در سطح جامعه می باشد

کلید واژگان :

شهرسازی اسلامی، مدیریت شهری، پایداری محلات شهریارزش ریالی : 30000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک