چکیده :

به منظور ارزیابی پتانسیل اصلاحی لاین های پیشرفته جو، از نظر عملکرد، تحت شرایط اقلیمی منطقه میاندوآب تعداد 17 لاین پیشرفته جو به همراه سه رقم به عنوان شاهد، درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب در سال 1394 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد، بین ژنوتیپ ها از نظر صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه اختلاف معنی داری وجود داشت. نتایج مقایسه میانگین ژنوتیپ ها نشان داد ژنوتيپ شماره 19 بالاترين عملكرد دانه را نسبت به دیگر ژنوتیپ ها نشان داد و به طور متوسط 89/25 درصد افزایش عملکرد نسبت به رقم شاهد بهمن داشت و به عنوان بهترین ژنوتیپ شناسایی شد.

کلید واژگان :

جو، عملکرد دانه، مقایسه ژنوتیپ ها.ارزش ریالی : 30000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک