چکیده :

اسپیلبرگر (1966) اولین کسی بود که اضطراب را به دو بعد اضطراب صفتی و اضطراب حالتی تقسیم کرد. اضطراب حالتی به هیجانات موقتی که با نگرانی وتنش همراه است اطلاق می شودو اضطراب صفتی گرایش رفتاری نسبتاً پایدار و اکتسابی است که اغلب به عنوان یک ویژگی شخصیتی توصیف می شود.امروزه تأکید بر این است که ورزشکاران علاوه بر تمرینات منظم، جدی و پیشرفته از نظر روانی نیز می بایست در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند تا بتوانند به موفقیت بیشتر دست یابند. شاید بتوان گفت که در همه رشته های ورزشی، ارزش مسایل روانی، از تمرینات بدنی و جسمانی،کمتر نیست (گائینی،1385).از آنجایی که آموزش فراگیر ورزش شنا مورد سفارش دین مبین اسلام قرار دارد و کمیته مشورتی کشور ها، آّموزش آن به دانش آموزان جزئی از برنامه اصلی درس تربیت بدنی می باشد، از این رو ورزش شنا انتشاراتیIOC شنا را به عنوان نخستین ورزش برگزیده است و به عنوان یکی از برنامه های محوری و مهم برای اشاعه فرهنگ ورزش و ارتقا سلامتی و نشاط آینده سازان میهن اسلامی ایران محسوب می گردد.طرح های متعدد کیفیت بخشی ورزش و تربیت بدنی دانش آموزان و مدارس، به ویژه آموزش فراگیر شنا از جمله فعالیت هایی هستند که در همین چارجوب و برای تعمیق آمادگی و نشاط دانش آموزان صورت می گیرندو اجرای دقیق و مطلوب آن ضمن در برداشتن منافع و نتایج ارزشمند برای دانش آموزان، به تحقق چنین هدفی کمک می کند (مولوی، 1389) لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه اضطراب صفتی و حالتی در بین دانش آموزان پسر شرکت کننده و غیر شرکت کننده در طرح سباح انجام گرفت.

کلید واژگان :

اضطراب صفتی، اضطراب حالتی، طرح سباحارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک