چکیده :

تحقیق حاضر با هدف مقایسه مهارتهای روانی بازیکنان شطرنج زن و مرد نخبه ایران انجام گردیده است. جامعه آماری مطالعه حاضر را 867 بازیکن فعال شطرج زن و مرد نخبه ایرانی تشكيل دادند و با استفاده از جدول مورگان و با در نظر گرفتن درصد زنان و مردان جامعه تعداد 260 بازيكن نخبه زن (32 =n) و مرد (228 =n) به عنوان نمونه آماری تعیین شد. ابزار جمع آوری اطلاعات را پرسشنامه سنجش مهارتهای روانی ورزشکاران اوتاوا (ویرایش 3) با سه حیطه مهارتهای روانی پایه، روان تنی و روانشناختی تشکیل داده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مانووا انجام گرفت (0/05>P). نتایج پژوهش نشان میدهد که در هیچ کدام از حیطه های مهارتهای روانی پایه، روان تنی و روانی شناختی در بین زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین، به نظر میرسد که جنسیت در مهارتهای روانی بازیکنان شطرنج نقش تعیین کننده ای نداشته باشد.

کلید واژگان :

مهارتهای روانی؛ شطرنج؛ بازیکن نخبهارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک