چکیده :

تحقیق حاضر با هدف مقایسه مهارتهای روانی بازیکنان شطرنج زن و مرد آماتور ایران انجام گردیده است جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه ورزشکاران شطرنج زن و مرد آماتور ایران بودند. و نمونه آماری تحقیق بر اساس نمونه گیری طبقه ای160 نفر در نظر گرفته شد. نمونه آماری زنان برابر 61 بازيكن آماتور و نمونه آماری مردان برابر 99 آماتور بود. ابزار جمع آوری اطلاعات را پرسشنامه سنجش مهارتهای روانی ورزشکاران اوتاوا (ویرایش 3) با سه حیطه مهارتهای روانی پایه، روان تنی و رواني شناختی تشکیل داده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مانووا انجام گرفت (0/05>P). نتایج پژوهش نشان میدهد که در هیچ کدام از حیطه های مهارتهای روانی پایه، روان تنی و روانی شناختی در بین زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلید واژگان :

مهارتهای روانی؛ شطرنج؛ بازیکن آماتورارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک