چکیده :

تحقیق حاضر با هدف مقایسه مهارتهای روانی بازیکنان شطرنج زن و مرد روشندل ایران انجام گردیده است. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه ورزشکاران شطرنج زن و مرد روشندل ایران بودند. و نمونه آماری تحقیق بر اساس نمونه گیری طبقه ای60 نفر در نظر گرفته شد. نمونه آماری زنان برابر 34 بازيكن روشندل و نمونه آماری مردان برابر 26 بازيكن روشندل بود. ابزار جمع آوری اطلاعات را پرسشنامه سنجش مهارتهای روانی ورزشکاران اوتاوا (ویرایش 3) با سه حیطه مهارتهای روانی پایه، روان تنی و روانشناختی تشکیل داده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مانووا انجام گرفت (0/05>P). نتایج پژوهش نشان میدهد که در هیچ کدام از حیطه های مهارتهای روانی پایه، روان تنی و روانشناختی در بین زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلید واژگان :

مهارتهای روانی؛ شطرنج؛ بازیکن روشندلارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک