چکیده :

هدف از این پژوهش، مقایسه مؤلفه های اضطراب بین شرکت کننده و غیر شرکت کننده در طرح سباح بوده است. روش تحقیق از نوع علی – مقایسه ای است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ی اضطراب صفت – حالت اسپیلبرگر استفاده شده است. و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان سوم دبستان اعم از دختر و پسر بوده که بالغ بر 14000 نفر می باشند. در این تحقیق جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد و 424 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اضطراب حالت - صفت اسپیلبرگر بوده است. در پژوهش حاضر پایایی ابزار مؤلفه های اضطراب با استفاده از t مستقل چند نمونه ای محاسبه شده است. هم چنین روایی ابزار به‌کار رفته به تأیید متخصصان رسیده و تأیید شده میباشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی از جمله، فراوانی، درصد و میانگین و در تحلیل استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری spss از آزمون t مستقل چند نمونه ای استفاده شده است. که نتایج نشان میدهد بین اضطراب صفتی دختران و پسران شرکت کننده و غیر شرکت کننده در طرح سباح تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلید واژگان :

اضطراب صفتی، اضطراب حالتی، دانش آموزان شرکت کننده، دانش آموزان غیر شرکت کنندهارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک