چکیده :

هدف اصلی پژوهش حاضر مکان‌یابی بهینه اسکان موقت برای مدیریت بحران بعد از زلزله با استفاده از روش منطق فازی می‌باشد که با در نظر گرفتن شاخص های مهم و حیاتی به مکانیابی بهینه سایت برای اسکان موقت شهروندان در شهرستان ارومیه پرداخته شده است. در این تحقیق از نقشه های گسل، مراکز نظامی، مراکز بهداشتی-درمانی، مراکز آتش نشانی، خطوط برق فشار قوی، انتقال گاز، مراکز سکونتی، مسیل و رودخانه، استفاده شده است در این ارتباط با استفاده از مدل همپوشانی لایه‌های مذکور روی هم گذاری شدند و پس از آن با امتیازدهی به هر یک از شاخص‌ها و اهمیت این شاخص‌ها، رقومی سازی، تشکیل پایگاه‌ها و در نهایت نقشه نهایی با وزن نهایی جهت شناسایی سایت اسکان موقت پس از زلزله برای شهرستان ارومیه تهیه شد. از آنجا که در این مرحله از مدل منطق فازی بهره گرفته می‌شود بنابراین، در دستور محاسبه رستری نقشه نهایی بر اساس عملگرهای حسابی از مجموع نقشه ها به دست می‌آید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بخش مرکزی شهرستان ارومیه، به دلیل نزدیکی به مراکز نظامی، مراکز بهداشتی – درمانی همچنین به دلیل امنیت از لحاظ جغرافیایی، زمین ساختی و کمترین آسیب پذیری در زمان وقوع زلزله، نقش به سزایی در خدمات رسانی و امداد و نجات پس از وقوع زلزله داشته و به همین دلایل بهینه‌ترین مکان‌ها را در جهت برنامه‌ریزی و مکان‌یابی اسکان موقت بعد از زلزله را دارا می‌باشد.

کلید واژگان :

مکانیابی، اسکان موقت، مدیریت بحران، زلزله، شهرستان ارومیه.ارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک