چکیده :

حالات خلقی، سازه روانشناختی است که بر طبق نتایج تحقیقات اخیر نقش بسزایی در عملکرد ورزشی ایفا میکند. هدف از انجام این تحقیق بررسی و مقایسه حالات خلقی بازیکنان پستهای مختلف فوتبال 14 تا 20 ساله خرم آباد است، روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. نمونه آماری تحقیق بر اساس نمونه گیری طبقه ای 80 نفر از میان فوتبالیست های 14 تا 20 ساله خرم آباد در نظر گرفته شد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه نیمرخ حالات خلقی poms و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تست ANOVA در سطح معناداری 95./. با آلفای < 5./. استفاده شد. مقدار احتمال در تمامی مؤلفه ها بزرگتر از سطح معناداری 5 درصد میباشد و یافته های تحقیق حاضر نشان داد که بین تمام مؤلفه های حالات خلقی (سردرگمی، خستگی، خشم، افسردگی، تنش و سرزندگی) در پستهای مختلف فوتبال تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلید واژگان :

حالات خلقی، پست های مختلف فوتبال، بازیکنانارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک