چکیده :

بسياري از محققان معتقدند كه فعاليتهاي بدني و ورزش آميخته با تربيت رواني است و هر تجربه حركتي يا تغيير تجربه رواني را به همراه دارد و شركت در چنين فعاليتهاي را يكي از راه هاي تكامل جسماني و رواني ميدانند و همچنين صفات شخصيتي ممكن است در اثر شركت در فعاليتهاي ورزشي تغيير يابد. از آن جايي كه يكي از وظايف مربي شناسايي فرد تحت تعليم خود ميباشد تجزيه و تحليل علمي ويژگي هاي رواني ورزشكاران براي او ضروري است. آن چه مسلم است اين است كه فعاليتهاي ورزشي و فيزيكي اثرات رواني بر روي ورزشكاران دربردارد و صفات و شخصيت نيز ممكن است در اثر شركت در فعاليت هاي ورزشي تغيير يابند. بنابراین، هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسه ویژگی های شخصیتی برون گرایی و عزت نفس دانش آموزان پسر ورزشکار مقطع متوسطه شهرستان دورود بود. جامعه آماري اين تحقيق مشتمل بر كليه دانش آموزان پسر ورزشكار مقطع متوسطه شهرستان دورود با دامنه سنی (14 تا 18) بودند. که جهت انتخاب گروه نمونه ابتدا به صورت خوشه اي پنج دبيرستان كه در قسمتهاي مختلف شهرستان انتخاب شدند و از میان آنها 550 نفر به عنوان دانش آموزان ورزشكار توسط مربی ورزش و پرسشنامه فردی شناسايي شدند و با بهره گيري از جدول تاكمن 220 نفر به عنوان حجم نمونه مشخص و با استفاده از روش نمونه گيري ساده طبقه اي با توجه به حجم زير گروه ها پرسشنامه ها توزيع و جمع آوري شد و پس از حذف70 نفر توسط پاسخنامه هاي دروغ سنج سرانجام تعداد 65 ورزشكار گروهي و تعداد 81 نفر ورزشكار انفرادي مورد مطالعه قرار گرفته اند.اطلاعات بدست آمده از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان میدهد که بین ویژگی های شخصیتی ورزشکاران رشته های گروهی و ورزشکاران رشته های انفرادی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلید واژگان :

عزت نفس، تیپ شخصیتی، دانش آموزان، ورزشکار، رشته های گروهی و انفرادیارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک