چکیده :

عزت نفس و پرخاشگری از جمله خصوصیات روانی و شخصیتی اند که تأثیر بسزایی در بهداشت روانی افراد دارند. همچنین نشان داده شده که فعالیت بدنی با پیشرفت ویژگیهای روانی ارتباط دارد. هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسه عزت نفس و پرخاشگری دانش آموزان پسر ورزشکار مقطع متوسطه شهرستان دورود بود. روش تحقیق: جامعه آماری این پژوهش شامل كليه دانش آموزان پسر ورزشكار مقطع متوسطه شهرستان دورود با دامنه سنی (14 تا 18) بودند که از بین این دانش آموزان 146 نفر به عنوان نمونه که 81 نفر ورزشکار در رشته انفرادی (کشتی و کاراته و جودو) و 65 نفر ورزشکار در رشته گروهی (فوتبال و بسکتبال) به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری پژوهش پرسش نامه شخصیتی آيزنك (ویژه جوانان و بزرگسالان) و کوپر اسمیت و پرسش نامه SCL90 مربوط به پرخاشگری بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمول يو مان ویتنی، کروسکال- والیس و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. یافته ها و نتایج: نتایج نشان داده که بين عزت نفس و پرخاشگری دانش آموزان پسر رشته های ورزشی گروهی و انفرادی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین عزت نفس و پرخاشگری دانش آموزان پسر رشته های انفرادی و گروهی رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلید واژگان :

عزت نفس، پرخاشگری، دانش آموزان ورزشکار، رشته های گروهی، رشته های انفرادیارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک