چکیده :

تحقیق حاضر با هدف مقایسه مهارت های روانی بازیکنان شطرنج زن و مرد آماتور، روشندل و نخبه ایران انجام گردیده است. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه ورزشکاران شطرنج زن و مرد نخبه، روشندل و آماتور ایران بودند. و نمونه آماری تحقیق بر اساس نمونه گیری طبقه ای 478 نفر در نظر گرفته شد. نمونه آماری زنان روشن دل برابر 34 نفر، برای زنان آماتور61 نفر و برای زنان نخبه 32 نفر و نمونه آماری مردان روشن دل برابر 24 نفر، برای مردان آماتور 99 نفر و برای مردان نخبه 228 نفر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات را پرسشنامه سنجش مهارت های روانی ورزشکاران اوتاوا (ویرایش 3) با سه حیطه مهارت های روانی پایه، روان تنی و روانشناختی تشکیل داده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آنووا انجام گرفت (05/0>P). نتایج پژوهش نشان میدهد که در هیچ کدام از حیطه های مهارت های روانی پایه، روان تنی و روانی شناختی در بین زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین، به نظر میرسد که جنسیت در مهارت های روانی بازیکنان شطرنج نقش تعیین کننده ای نداشته باشد.

کلید واژگان :

مهارت های روانی؛ شطرنج؛ بازیکن آماتور؛ بازیکن نخبه؛ بازیکن روشندلارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک