چکیده :

این مقاله در ابتدا به بیان مفهوم کارآفرینی سازمانی و اهمیت و ضرورت آن در سازمان می پردازد. سپس ساختار کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت ابعاد و جنبه های کارآفرینی سازمانی از دید چندین محقق بیان می گردد و در پایان راهبردهای اصلی جهت ایجاد کارآفرینی سازمانی مورد بحث قرار می گیرد. مقاله حاضر از نوع تحقیقات بنیادی نظری و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد. همچنین مطالعات به صورت کتابخانه ایی و ابزار گردآوری اطلاعات از طریق فیش برداری بوده است.

کلید واژگان :

کارآفرینی سازمانی، ساختار کارآفرینی سازمانی، ابعاد کارآفرینی سازمانی، راهبردهای کارآفرینی سازمانیارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک