چکیده :

هدف اين پژوهش بررسي رابطه بین رهبري معنوی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان اداره کل محیط زیست استان گلستان است. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي می باشد که بصورت پيمايشي انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش از 220 نفر ازکارکنان اداره کل محیط زیست گلستان تشکیل شده است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 140 می‌باشد که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انجام گرفت. جهت اندازه‌گيري متغيرهاي تحقيق از پرسشنامه رهبری معنوی فرای(2005) وپرسشنامه توانمندسازی میشرا(1996) استفاده شد، ضريب آلفاي کرونباخ آن‌ها به ترتيب 793/0، 884/0 بدست آمد. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون‌های کولموگروف ـ اسمیرنوف، همبستگي پيرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتايج نشان دادند که رابطه معناداري بين رهبری معنوی و توانمند سازی وجود دارد.

کلید واژگان :

رهبري معنوی، توانمندسازی کارکنان ، اداره کل محیط زیست گلستانارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک