چکیده :

حضور همه جایی پسماندهای جامد، اگر بزرگترین مشکل محیطزیست ایران نباشد، دستکم آشکارترین نشانه بیمبالاتی ما در حفظ محیطزیست کشورمان است. در یک سیستم مدیریت جامع, آگاهی داشتن از میزان تولید زباله و درصد اجزای تشکیل دهنده مواد زائد جامد، مهمترین پایه برنامه ریزی صحیح است . مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده که به بررسی زباله های جامد وبا ارزش شهر تهران می پردازد. شهر تهران به عنوان اولین شهر از نظر جمعیت وامکانات رفاهی-تفریحی اهمیت زیادی را در کشور وحتی جهان دارد که بررسی زباله های جامد وبا ارزش آن مهم ترین مسئله به نظر می آید. نتایج حاصله نشان می دهد هر فرد تهرانی به طور متوسط سالانه شش برابر وزن خود زباله تولید می کند. همین اطلاعات نشان می دهد متوسط سرانه زباله تولید شده در شهر تهران 320 کیلوگرم و ارزش روزانه زباله تولید شده در شهر تهران 1800 میلیون ریال است. سرانه تولید روزانه زباله در جهان 250 تا 300 گرم است که در ایران 600 گرم و در شمال تهران 1200 گرم است

کلید واژگان :

وضعیت پسماند، خشک با ارزش، تهرانارزش ریالی : 40000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک